Samorząd

Samorząd
Jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działało się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…
To nie tylko praca, ale i walka …w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości.
Janusz Korczak

Przewodniczący:   Klaudia Bławicka
Zastępca przewodniczącego: Karolina Kurowska
Zastępca przewodniczącego: Dominik Kodlewicz

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy pełnosprawni uczniowie szkoły.
Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. nr 95,poz. 425 z późń. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statusem szkoły.
Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów.
Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów co trzy lata.

Do głównych celów Samorządu Szkolnego należą:

1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawienia organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.

3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.

4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
– organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów,
– organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów,
– inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
– organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe.

5. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

Obowiązki ogólnego zebrania Samorządu Szkolnego:

1. Uchwalenie regulaminu samorządu.

2. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnienie regulaminu.

3. Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.

4. Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy uczniów Samorządu Szkolnego.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

1. Opiekę nad pracą Samorządu Szkolnego sprawuje opiekun.

2. Opiekun Samorządu Szkolnego wspomaga jego działalność poprzez:
– wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
– inspirowanie uczniów do działania,
– pośredniczenie w relacjach Samorządu Szkolnego z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Organami samorządu są:

1. Zebranie wszystkich przedstawicieli klas,
2. Rada Samorządu Uczniowskiego,
3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Przepisy końcowe:

1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.

2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia umowy przez dyrektora szkoły.

Wszystkie decyzje Samorządu Szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. Decyzje podjęte przez Samorząd Szkolny muszą być zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.